Haima

2013

Pics Bytes
2013 Haima M3 3 706.53 kB
2013 Haima S7 4 1.46 MB

2010

Pics Bytes
2010 Haima Family 6 914.76 kB

2009

Pics Bytes
2009 Haima Fushida 10 1.36 MB
2009 Haima H2 3 785.05 kB
2009 Haima S3 4 838.55 kB

2007

Pics Bytes
2007 Haima 2 Csport 3 464.04 kB
2007 Haima 3 ( H12 ) eV 1 178.96 kB
2007 Haima 3 ( HMC7185A ) 6 1.49 MB
2007 Haima 3 racing car 1 158.33 kB

2006

Pics Bytes
2006 Haima Family 2 ( HMC7162A ) 6 2.13 MB
2006 Haima Freema 6 2.32 MB
2006 Haima S1 concept 4 1.44 MB

2000

Pics Bytes
2000 Haima Family ( CA7130 ) 1 116.22 kB